ကလေးက ကျောင်းမသွားချင်တာကို လမ်းမထက်မှာ ထူးထူးဆန်းဆန်း နည်းလမ်းနဲ့ ဆုံးမခဲ့တဲ့ မိဘ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.