ကြက်ဥ၊ဘဲဥ၊ဆေးဘဲဥ၊ အမျိုးမျိုးမရိုးရအောင်ချက်ပြုတ်နိုင်ဖို့ ချက်နည်း( 30 )နည်းစုစည်းပေးလိုက်ပါတယ်..

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.