တစ်ဧက အပင် ၄၀၀ ရှိလျှင် ဝင်ငွေ အဖြစ် (အနည်းဆုံး) သိန်း ၄၀ အထက်…


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.