ဓာတ်ဆီကို ပိုက်နဲ့စုပ်ရင်း မတော်တဆ မျိုချမိတဲ့အခါ ဘာလုပ်သင့်လဲ


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.