ဘီယာနှင့် ဒူးရင်းသီး စားပြီး ၂ နာရီအကြာမှာ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ၂၄ နှစ်အရွယ် အမျိုးသား


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.