ကျောက်ကပ် မကောင်းတဲ့ သမီးလေးကို ကယ်ခဲ့တဲ့ ဆေးပင်လေးပါ


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.