ခံတွင်းအနံ့မနံ၊ ဝမ်းနုတ်ဆေးလည်းမလို၊ ဆံပင်နက်စေတဲ့ ဆေးနည်း


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.