အိပ်နေတဲ့အချိန် မဖိတ်ဘဲ ရောက်လာတဲ့ အသားစားဧည့်သည်


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.