အိမ်မှာနေရင်းမိသားစုနဲ့အတူလုပ်စားလိုရအောင် သာကူလုပ်နည်း၊ဖာလူဒါလုပ်နည်း ၊ရွှေရင်အေးလုပ်နည်းအစုံ(15)မျိုးမျှဝေလိုက်ပါတယ်။


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.