တောကြက်ဟင်းခါး သည် ပဉ္စငါးပါးကိုအသုံးပြုနိုင်၏


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.