” ဘာ… ၃ မိ နစ် လောက်ပဲ ပြင် ရ တာကို ၅၀၀၀ က မများလွန်း ဘူး လားကွ “


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.