စွမ်းအင်အများကြီးရှိတဲ့ မာလကာရွက်


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Fresh lemon sliced ​​on wooden and tray.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.