ယင်ကောင် လုံးဝ မနားတဲ့ ရန်ကုန်က ငါးခြောက်လှန်းတဲ့ နေရာ


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.