ထမင်းကြော် ကြော်နည်း(၁၀)မျိုး တစ်နေ့တစ်မျိုးမရိုးရအောင်ကြော်စားပစ်😋


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.