အစက သေချာ မသိခဲ့ဘူး။ အိမ်ဆောက်တဲ့အချိန် သတိပြုစရာပါ…


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.