ခိုးခြင်း (၅) မျိုးထဲမှာ အပြစ်အကြီးဆုံး ခိုးမှုဆိုတာ…


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.