ကားကို မမောင်းဘဲ အချိန်ကြာကြာ ရပ်ထားမယ်ဆိုရင်

 


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.