ကားဖိုး တတ်နိုင်တယ် ဆီဖိုး မတတ်နိုင်ဘူး ဆိုသူများအတွက် ဆီစားသက်သာအောင်….


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.