မျက်စိအတွင်းတိမ်ရောဂါသည် မျက်စိကွယ်ခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းအရင်းဖြစ်နေခြင်း


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.