မရန်း (သို့ )မဒမ်း (သို့ )တာရပ်လို့ခေါ်တဲ့ အသီးရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာ အသုံးဝင်မှု


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.