ကားထဲတွင်ရှိသောရေဘူးကို သောက်မိပါက ကျန်းမာရေးစိုးရွားစွာထိခိုက်နိုင်သည်


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.