လှပရေးရာအတွက်သာမက ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပါကောင်းကျိုး ပေးသော ချင်း(ဂျင်း)


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.